Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

חזון דן בדרום שמירת הסביבה

ון דן בדרום לשמירה על הסביבה

בשנים האחרונות גברה באופן משמעותי המודעות לחשיבות נושאי הגנת הסביבה והוקצו משאבים ייחודיים לנושא. 

דן בדרום רואה בהגנה על החי, הצומח והסביבה הטבעית (אוויר, מים וקרקע) ערך עליון ומרכזי.

דן בדרום שואפת לשיתוף פעולה הדוק, מקצועי ומלא עם המשרד להגנת הסביבה והיחידות הסביבתיות של הרשויות המקומיות.

דן בדרום חפצה לקדם העדפת תחבורה ציבורית על פני תחבורה פרטית בקרב תושבי דרום הארץ וצפון הנגב בשל היתרונות הסביבתיים, המרחבים הפתוחים, במשאבים הכלכליים והבטיחותיים, להבליט את יתרונה בהיבטים של נוחות וחסכון בזמן. דן בדרום פועלת מול מקבלי החלטות ברמה העירונית והארצית כדי לקדם ביצוע פעילויות על מנת לעודד את הציבור להשתמש באלטרנטיבות לרכב הפרטי ובכך להפחית ככל הניתן את מספר כלי הרכב בכביש.

האוטובוס הינו הפתרון לזיהום האוויר, אנו פועלים בדן בדרום על מנת שתחבורה ציבורית תהווה חלופה אטרקטיבית לנוסעים ברכב הפרטי. הרכב הפרטי יוצר מפגעים סביבתיים וחברתיים מרובים - פולט זיהום אויר כפול ויותר מזה של אוטובוס בהשוואה של רכב לנוסע, יוצר גודש תנועה בכבישי הארץ אשר מגביר את הזיהום .

דן בדרום פועלת כמשך ישיר לצמצום זיהום האוויר בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה לטובת מימוש ויישום של תחבורה בת קיימא לטובת הכלכלה, הסביבה, והחברה בישראל.

תפיסה ארגונית לניהול תחום שמירת הסביבה

דן בדרום  פועלת בתחום לפי תכנית עבודה שנתית התואמת את חקיקת המשרד להגנת הסביבה וגורמי אסדרה נוספים. היעד המרכזי של התכנית הוא למנוע פגיעה בסביבה הטבעית ובבריאות האדם.

דן בדרום מפעילה מערך ארגוני בתחום שמירת הסביבה הכולל מנהל איכות הסביבה העובד בשיתוף פעולה עם גורמים מסייעים בחטיבות המטה ובאתרים בשטח: קציני הבטיחות, וגורמים נוספים.

צמצום זיהום אוויר מפליטת רכבים

 • יישום סטנדרטים גבוהים של תחזוקה וניהול שוטף כולל בדיקות תקופתיות של ביצועיהם
 • הצטיידות בכל מערך התחבורה הציבורית באוטובוסים חדישים שלהם פליטות חלקיקים נמוכות יותר העומדים בתקני הפליטה האירופיים המתקדמים (יורו 6 נכון ל-2017).
 • ביצוע ביקורות עשן יזומות חצי שנתיות לכל אוטובוס במכון הרישוי מוסמך.
 • על גבי כל אוטובוס מודבקת מדבקה ועליו כתוב " אוטובוס מעשן" ולצדו ומספר טלפון המפנה לטיפול בפניה.
 • מענה לפניות הציבור בנושאי פליטות עשן מצי הרכבים, בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה בעניין, דן בדרום מפעילה מוקד תלונות על אוטובוס מעשן. בתוך יום מרגע קבלת תלונה למוקד על אוטובוס מעשן הוא מורד מהכביש ומועבר לתיקון.

……  +  דיווח לסוף שנת 2016

……  + דיווח לסוף שנת 2017

……  + דיווח לסוף שנת 2018

……  + דיווח לסוף שנת 2019

טיפול נאות בפסולת ומחזור

 • טיפול בשמנים – דן בדרום מטפלת בצי הרכב במוסכים מורשים ומוודא כי איסוף של השמנים ומסנני השמנים המשומשים במוסכיה נאספים באמצעות חברות מורשות.
 • צמצום צריכת מים – שדרוג מערכות מחזור המים, כולל מערכת חדישה לשטיפת אוטובוסים חיצונית. כיום יש שימוש חוזר בכ-85% ממי השטיפה.
 • צמיגים - מיחזור צמיגים משומשים, תוך שיתוף פעולה עם ספקי הצמיגים, על פי חוק מיחזור הצמיגים.
 • מצברים- מיחזור מצברים משומשים, תוך שיתוף פעולה עם ספק המצברים, על פי חוק מיחזור מצברים.

התייעלות אנרגטית במשרדי החברה

 • התקנת שעוני חשמל מכוונים במשרדי החברה, באמצעותם נכבים אוטומטית האורות בשעות הערב.
 • בחינת התקנתן של נורות חסכוניות בכלל המשרדים - נורות LED.

הדרכות והטמעת נהלים

 • פיתוח מודעות לנושאי איכות הסביבה בכל יחידות החברה, על ידי השקעה בהדרכה ובפיתוח ידע, לדוגמה בהטמעת תכניות נהיגה חסכונית והפקת עלוני הדרכה.
 • שילוב תכניות של נהיגה חכמה במערך ההדרכה לנהגים כדי להביא להפעלת כלי הרכב ביעילות מקסימאלית, תוך צמצום צריכת הדלק וצמצום בפליטה מיותרת של מזהמים.
 • דן בדרום מתדלקת את כל מערך האוטובוסים בדלק דל גופרית שנחשב לדלק ידידותי לסביבה ובכך מצמצת את הפליטות החלקיקים לאוויר ושומרת על אוויר נקי יותר.